Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

เข้าร่วมโครงการ การแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการทิจริตในพื้นที่

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นางจำเนียร ผลไม้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้มอบหมายให้ นายวิทยา เวฬุวนารักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด และ นางธารทิพย์ แพงบุดดี นักวิชาการคลังชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ การแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการทิจริตในพื้นที่ ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงภารกิจป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

[ 01-04-2023 ] Hits:162

มประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) ประจำปี 2566

     วันที่ 16 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดย นางจำเนียร ผลไม้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาขน ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

[ 15-03-2023 ] Hits:101

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ